Gy__gymassz__r-kidolgozott-sz__beli-t__budapestrentacar.hu

Fájdalmat ébresztett a kézízületben. Uploaded by

Hefenkinl kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú Lap.

Gy__gymassz__r-kidolgozott-sz__beli-t__telek-pdf.pdf

Lapunk mindazon t. Mag arosodjunk! Tors Kálmán orsziggy. Feltéve, hogy egy alkotmíny-válság alán népszámlálás lenne, hiába mondaná G-oldsteinj Glüct, Eosenkrsnz, Remenyik, D. Minden ily nevű hazait kérünk tehát: ne vegyék közönyösen e csak látszólag jelentéktelen ügyet. Három -négy sor írás és Előre is gratulálunk a belügy ér jó gondolatához, várjuk a mielőbbi intézkedést és akkor: papirosra minden nem magyar nevű, de igaz magyar!

fájdalmat ébresztett a kézízületben

Fényben uasott az egész város s a koronás magyar királyt ill iáihoz méltó királyi féaynjel fogadta. A Táros díszítésével megbízottak el?

fájdalmat ébresztett a kézízületben segít-e a só ízületi fájdalmak esetén?

A városba érkező idegenek kora hajósiban ellepték ai mcsákat. Sokan a vasúti iodóházhoz sietlek. A bitOLtságok az indóház perronjáa csóportoaujtak. A szemle megtartása ntáo 0 felsége a polgári bizottságokhoz lépett s itt Purczel fő ispán álul hosszabb beszéddel íoga.

Fejezze ki Féca város köaői? A azékea-gyhiq eiótl Jjuláucsky Nándor pécsi pQ«pők a elárassz űű7Íiií! S eaek mellé noba, bútor, Felríoreléf, hogj nincs? Hit á könyrtir B irathal m«: íki — máua uitnxk igen nép, j-j be tjik lóft Kondefatjik moaüljgófta; Uintba sumQk ast kírdeení: A fBld-lSlrtok, hát ás hol Tan?

Gy__gymassz__r-kidolgozott-sz__beli-t__budapestrentacar.hu

Ha- oly sokat ulnakerre. Ki ne ismerné az öreg Kálmán bácsit, ő as, aki végig nyargal K. A szél hordja a zuí-marát; nem iszol egy kis pálinkát? Aztán nt-vetve viassadagja belaő zsebébe és tovább rohan és bekopogtat a másik iame-rőshös. Már innen látjuk ama ari lakot, amely oly barátságosan ÍBt felénk, híva a boldogok köréoe, híva le a völgybe, ahova a patak is BÜrögve siet le innen a szírt melől B vig cseve géssel aikamlik eL Sieseünk le mi is, de mégis na, hiszen itt közeledik az, a ki a bol dogságot terjeszti e vidék fölött, akinek üdvkörében minden uj életnek örvend.

Eli ez angyali teremtés? Az öreg Sághynak leánya ő, aki mint béke angyala éa mint Erős, földi szerepre jótt.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. (Rovatvezető: K r i e s c h J á n o s.)

De nemcsak lelkileg angyal, alakja ia lebilincseli a fogékony fájdalmat ébresztett a kézízületben. Majd dalra nyitja "ajakát s száuzoroffan visazhaogzík a kedvet hang az ógnefc meredő hegyfxlakről. Erzsi arczán a meglepetés és Öröm vonásai váltakoztak s remegő hangon üdvözölte aa eléje lépő férfiút, akit oly jól ismert, aki után vágy aközött, körűi leogva őt gondolataival. Pásztor Kálmán,?. Hát még az a kedvez modor. De ffem caoda; hiai most e terméazetszépségek ragadták gondolataimat. Amidőn e helyen.

Délután 4 órakor Ő felsége a sátortáborba ment s mintán itt mindent megszemlélt a lövöldébe hajtatott. A város- ée sátortáborban tett. Esti 6 órakor udvari ebéd volt, melyre mintegy 80 vendég volt hivatalos. Legszebben ki voltak világítva a székes-egyház, melynek főbejáratánál a királyt huszár-tábornoki egyenruhában ábrázoló életnagyságu olajfestmény e felirattal:.

Isten áldd meg a királyt! A főgymnasiumi épület, melynek ajtaján mécsekből a magyar czimer és korona gyönyörűen volt alakítva, továbbá a nŐÍ sirda a zsidó templom, Szláby nagyprépost s többek háza. Esti 7 órakor Ö feleége BÓlakocsizást tett a pazar fénynyel kivilágított városba.

A zenekar a palota elől elvonulva a Széchenyi-térre ment, hol 10 óráig játszott. Szombaton f. Megérkezésekor nagyszámú közönség a a szomszéd falvakból összegyűlt B fehérrnhákba öltözködött koszorús leányok lepték meg. As ügyesen s kellő tapintattal megoldott hadgyakorlat 10 órakor véget ért.

Ő felaége a parancsnokok helyea intéz- kedései, a gyakorlat sikeréé kereastfil vitele, a honvédség jó kinezése, kiképectetésa? Délután 2,órakor Ó felsége külön vonaton a bánjatelep megszemlélésére; indult. A bányatelepen valóságos Qnnep fájdalmat ébresztett a kézízületben ezerét felülhaladó muoká»ot Ünnepi Öltönyeikben lámpáikkal kezükben sorfalat képezve várták, be az érkező legmagasabb vendéget A bányatelepen ö felsége as Öwxes gépezeteket s az iskolát is megszemlélte, melynek vendégkönyvébe nevét bejegyezte.

Az udvari ebéd ya6 órakor fájdalmat ébresztett a kézízületben meg. Esti 7 órakor Minden ízület fáj, hogy nem jár felsége az uiczákat "ellepő óriási közönség folytonos éljenzése közt vonult ki az indóházhoz.

A kívilágitás e napon mondhatni, sokkal nagyobbazerii volt, mint tegnap. Az udvari vonat elé kapcsolt mozdony elején egy díszes kivitelű fájdalmat ébresztett a kézízületben czitner. Az egyes állomások ctközbea is, mint pl. Élénken fog Pécs jelenlegi ifjakori nemzedéke visszaemlékezni íme szép ünne- j péljre.

A vároa teldiszJttetécp, a vasúti indóház tói fájdalmat ébresztett a kézízületben püspöki palotáig 10—10 lépésekre fel- j állított árboezokon függő nemzeti és városi lobogók az ünnepély fényét nagyban emelíéh. Kern lehetett egyetlen házat sem látni, melyen zászló nem lengett volna. Abeles Lipót lerakat, Bécs, Fájdalmat ébresztett a kézízületben.

Wieder-thorgusa Weiss psstony párisi mittderjei Bécs, Neuer Harkt 2. Weissné asszony érti az Etabtissemeníjából kikerült miedereket Ízlésesen készíteni és kivinni a legnagyobb eíegantiával.

HimmelpfortgAMe 6. A Stólaíe C. Bécs; asután Prágában Ferdinandstraue Hogy el ne felejtsem mon dani, az öregem már várja önt, s csodálkozik ritka megjelenésén. Ez artritisz súlyosbodása hogyan lehet kezelni óhajom, erről álmadosUm én oly gyakran, mondhatni, mindig.

Ö ha ei teljesedésbe megy, büszkén fájdalmat ébresztett a kézízületben a világtól: van-e nálam bol dogabb lény? Múlnak a napok e K. De ki az, akin a csoportban achameleoní tünemények láthatók? Hosszú fekete haja által eltakart homloka redŐkbe vonul s halál sápadtság futja el arczát, maj-1 kigyul as, s elfojtott lélekzettel vágja ki magit a csoport kosi!

E férfiú ax említett Gerő volt Egy alacsony, de tisztességes ház kapu ján rohant be s szobájába érve egy székre ro gyott. Ajkai átkot lihegve mozogtak s hősem ideig ült igy a legrémitíbb arcz kifejetéaaol. Végre ajsuláhoi ült s irni kezdett; irt miad- addig, mig a düh el nem fogta. Boppant erővel ütötte tollat az asztalba, amely éles pengét kö zött töredezett fájdalmat ébresztett a kézízületben. Majd asztal fiókjá ból egy pisztolyt vett elő B e szavak költ töl tötte mag: "?

Elment ismét fölkeresni társait, akik előtt ügyesen takarta bostu tervét s teljes nyugodtságga!

fájdalmat ébresztett a kézízületben fájó csontok fájó ízületek

Lm előtt Ismét láthatjuk a csoportokat «ogni búgni B caak Gerö az, aki kimárt léptekkel sétálgat magasan tariva fejét s bÜaxke fájdalmat ébresztett a kézízületben tekint a mellette elhaladókra. Gwő bámulatos higgadtsággal nyúl zsebébe, 8 midőn előtte robog a menyasszonyi fogat, eldördül pisztolya a Erzsi keséből kihull a csokor, de csak a fájdalmat ébresztett a kézízületben. Ilyen a boldogság első peren? Óerő többé nem volt található. S az Öreg Ságby üröm kötött várta víssaa a megrémülteket s most ő is velük rom eget; és tált.

De ki ronthatni meg a boldogságot, ha a sors ÍB közre nem játszik. Évek múlnak s a multat elfödé a feledés fátyol. AE Öreg Saghy édea orommal legelteté sxemeit e sxerető angyalokon fájdalmat ébresztett a kézízületben gyAkrac kiáltott fel örömében, hogy ilyen boldog még soha sem volt, csak korán elhalt neje oldalán.

Bérmentetleu leveiei. Hetenkinl kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap. Felhívás előfizetésre. Lapunk mindazon t. Mag arosodjank!

Ily ártatlan örömek, a szerelem és szeretet Örömei fájdalmat ébresztett a kézízületben tellettek az évek s mindnyájuknak, de főkép a jó őr°g Ságbynak karjai ölelték a kedves unokát, mint a legtiaitább szerelem zálogát.

Ismét kérdezhet fik, ki ronthatja meg a boldogságot, ha a sors közre nem játszik. S a nyugodt családi körökbea is nagy izgalmat kelteit a napi történet, Szegény öreg Sighy is lelkesült es mégis aeomorkódolt, mert tudta, hogy Kálmán sen -fog kimaradni a vészes mozgalomból s féltette őt, mint egy sejtelem súgva aski a véres drámát.

Caak az elfajult szív volt az, akí vesztegette as időt. Kálmán is katona lett és pedig vessél? BliiiOgyt fájdalmat ébresztett a kézízületben jegyzéke.

Zaía-egerezagi kir. Folytatás és véga. Október hó 8-in. Kovács Juli gyermeküléssel vádolt elleni ügyban vógtárgyalás.

Pujcaek Józ»eí B társai súlyos testi sértéssel vádoltak elleni ügyben végtárgyalás. Október én. Recsek Márton sikkasztással vádolt elleni ügyben véglárgyalás.

Much more than documents.

Kiss Feronoz sulyoB teati sértéssel vádolt elleni ügyben végtárgyalán. Halász Mihály s társai emberplóöBel vádoltak elleni ügyben vég-targyalás. Október 21 én. Ítélet hirdetése. SStét Ferencz Bikkasz-tással vádolt elleni ügyben 3-ad bir. Október 22 én. Dőmök György súlyos testi aértésset vádolt elleni ügyben végtárgyalás. Dobosi Forenoz lopás sal vádolt elleni ügyben végtárgyalás.

Nagykanizsai Kistérségi Adatkezelő Rendszer

ZókaFerenoz B társai lopisaal vádoltak elleni ügyben végtárgyalás. Tóth Károly lopással vádolt elleni ügyben végtárgyalás. Idei József lopással vádolt elleni ügyben végtárgyalái.

Pilipár János emberöléssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás. Zala-Eger»zegen, l! Helyi hírek. Végül gyakorló iskolánkra Isten áldá sát, s mükődésíinknek a legjobb sikert kivánva eltávozott.

Majd pedig amaz egy darab m. Ezok után a választásokra bivla fel vezér tanár ur a gyülekezet figyelmét, s aján latára főjegyzőnek KÍBS Gyula, aljegyzőnek Maikovi ta Gyala, könyv tárnoknak. Kas: ti Adoif, pénzláraoknak B. Teljes tisztelettel vagyok Furat Lajos, v. Hét lerelet s egy költeményt hagyott bátra, A mélyen szomorodott család jelentése kövotkető : Zók NAndor, neje Karolina, ugy Lenke férje zett Takács Jánosáé és József szomorodott Bzivvel jelenti kedves fia illotóleg testvéröknek.

Zók Nándor f. A buldoguitnak hűlt teteme f. Ö óra kor fog a nagy-kaoizsai köztemetőbe űrök nyugalomra tétetni. Ferenczrendüeb egybázá- baa.

Kelt Nagy-Kanizsán, lö Béke hamvaira! Hofmaon Simon u? Hetiheim asszonynak m. A boldogult hűlt tetemei pénteken f. Béke ham vaira! Fájdalmat ébresztett a kézízületben szül. Botlheira, Baclirah I. HLina férj. Svarcz, Laura férj. Rózsai gyermekui.

gel gel nimulide ár

Beiiheim Mór. SvarczSamuügyvéd, Dr-KózBai veiéi. Scherz Linda, férj.